Höganäs får servicecenter till sommaren

Ska vara en effektiv väg in i kommunen

HÖGANÄS. Under 2017 års sista fullmäktigesammanträde beslöt den samlade skaran folkvalda att rösta ja till ett servicenter i kommunen.

Kommunstyrelsen har tidigare gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda möjligheterna, och nu har planerna presenterats för politikerna som gillade idéen.

Målet med ett kontakcenter är att göra det mer effektivt för medborgare, föreningar och företagare att komma i kontakt med kommunen. Det kan gälla ärenden såsom information, vägledning, rådgivning, administrativ service, statusfrågor och handläggning av enklare myndighetsfrågor. Tanken är också att övrga verksamheter ska kunna avlastas och att skapa bättre tillgänglighet till den kommunala servicen, genom att utveckla e-tjänster, kommunikation, bemötande och verksamhetskompetens.

"Det finns undersökningar som visar att dessa enklare typer av ärenden står för 80 procent av alla kontakter som medborgaren/kunden har med en kommun", står det i en kommunal skrivelse.

"Servicecenter är en gemensam väg in till kommunens verksamheter som hanterar denna typ av ärenden, ärenden som kan lösas direkt vid första kontakten. De ärenden som inte kan lösa direkt förmedlas genom servicecenter till rätt handläggare och kan förberedas av servicecenter så att handläggaren kan arbeta effektivare", står det vidare.

Satsningen innebär att man kommer att överföra resurser motsvarande mellan sex och åtta tjänster från förvaltningarna till kommunledningskontoret, som ett servicecenter kommer att sortera under.

Omorganisationen innebär, enligt kommunens beräkningar, att man kommer att frigöra cirka 1,3 till 4,5 heltidsresurser som kan användas för andra ändamål i verksamheten.

Servicecenter ska dra igång sin verksmahet den 1 juli 2018 och ska enligt fullmäktigebeslutet utvärderas senast i december 2020.

Publicerad 19 December 2017 08:00