Plan för nytt vårdboende i Nyhamnsläge tas fram

Nyhamnsgården döms ut inför framtiden

NYHAMNSLÄGE. Kommunen planerar att bygga ett helt nytt vårdboende i Nyhamnsläge. Samtidigt kan Nyhamnsgården komma att göras om till ett trygghetsboende.

Allt fler äldre kommer att bo i kommunen i framtiden. Det innebär att behovet av fler platser på särskilda boenden, alltså vårdboenden, kommer att öka.

– Från socialförvaltningens sida ser vi att vi kommer att behöva fler platser framöver, det är kopplat till demografin, menar Cathrine Eriksson, socialförvaltningens chef och sedan i våras vd för det kommunägda bolaget Höganäs Omsorg AB.

Med anledning av detta har teknik- och fastighetsförvaltningen i samverkan med socialförvaltningen tagit fram ett förslag till att bygga ett helt nytt vårdboende i Nyhamnsläge. Det nya boendet beräknas hushålla 60 platser och ska om det blir av byggas i högst två våningar. Boendet planeras byggas i nära anslutning till dagens Nyhamnsgården. Just nu håller kommunen på att ta fram ett lokalprogram för bygget.

– Vi tittar på vad vi kommer att behöva och vad boendet ska innehålla, säger kommunens fastighetschef Jan Nielsen.

Vi ser att vi kommer att behöva fler platser framöver

En ny detaljplan för det aktuella området håller på att tas fram och ska ut på granskning, möjligen under våren, siar kommunens planarkitekt Erik Bredmar.

– Jag skulle tippa att den kan antas någon gång i september eller oktober om allt flyter på som det ska, tror planarkitekten.

Först efter att en detaljplan antagits i fullmäktige kan den komma att vinna laga kraft. En byggnation får inte påbörjas innan en detaljplan vunnit laga kraft.

Höganäs kommun har bedömt att dagens vårdboende på orten, Nyhamnsgården, inte uppfyller framtidens krav. För långa avstånd mellan avdelningar, långa korridorer och lokaler som inte är tillräckligt tillgänglighetsanpassade, är några av recensionerna inför framtiden. Även vita villan som ligger beläget vid Väsbyhemmet, döms ut som otillräcklig. Vita villan används idag som vårdboende och har sju platser fördelat på två våningar men lokalen saknar hiss vilket innebär en kraftig begränsning för de boende.

Planen är att det nya boendet i Nyhamnsläge ska ersätta Nyhamnsgården samt vita villan som vårdboende. Istället kan Nyhamnsgården komma att göras om till ett trygghetsboende.

– Det är bra om det finns gott om trygghetsplatser. Det behovet finns också, menar Cathrine Eriksson.

På frågan om det utökade antalet platser på vårdboenden kommer att räcka i framtiden, svarar hon att det är omöjligt att svara på men att tillkomsten av fler trygghetsplatser kan komma att dämpa behoven av platser på vårdboenden.

I dagsläget finns ingen plan för hur vita villan ska användas, berättar hon.

I dag bedrivs förskoleverksamhet på platsen där det nya boendet planeras byggas. Det är dels en kommunal förskola, Strandbacken, som har fått delar av sin verksamhet flyttad till Eleshult. Resterande kommer att vara kvar till sommaren då slutflytten till Eleshult sker och då kan den befintliga byggnaden rivas. Även den privata förskolan Glada laxe håller till på platsen. Lokalen de håller till i ska sedermera också rivas.

Publicerad 20 December 2017 11:40