Leksaken är känd som en osäker produkt på internet.

Leksaken är känd som en osäker produkt på internet. Foto: Produktbild

Finger Monkey orsakar åtal

INF Company AB sålde varan i sin webbshop

HÖGANÄS. Kemikalieinspektionen åtalar INF Company AB för att ha importerat och släppt ut den elektriska leksaken Finger Monkey på marknaden. En produkt som innehåller bly i halter som överstiger gränsvärdet för vad som är tillåtet.

Av
Hanna Dockson

Under 2018 har Kemikalieinspektionen analyserat ett antal elektriska leksaker och mängden innehåll av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Testerna gjordes inom ramen för ett EU-gemensamt projekt med inriktning på elektriska leksaker.

Det var den 5 juni 2018 som Kemikalieinspektionen köpte en vara som heter Finger Monkey (FT-308-Red, 1113397), via deras webbshop. Apan i fråga var eldriven. Efter en grundlig analys så visade det sig att den innehöll bly i lödningar på fyra olika ställen inuti varan. Halterna bly varierade från 0,21 viktprocent till 25,8 viktprocent bly. Det bryter mot lagen eftersom elektrisk och elektronisk utrustning inte får innehålla mer än 0,1 viktprocent bly i homogena material enligt förordningen.

Kemikalieinspektionen ser mycket allvarligt på att företaget har släppt ut elektrisk utrustning på marknaden. Enligt dem har INF Company AB därmed också brutit mot tre olika lagar. Först mot lagen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Den andra är Kemikalieinspektionens egna föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer. Sist, men inte minst så har de också brutit mot Europaparlamentets och rådets direktiv om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Ansvariga för företaget uppgav den 14 september att de tillfälligt stoppade försäljningen av leksaken eftersom en EU-försäkran inte kunde genomföras då produkten inte höll måttet. Företaget själva hänvisar till att de har importerat de aktuella exemplaret den 25 oktober 2017 och sålt 19 exemplar till kunder i Sverige och har kvar 16 exemplar i lager som de kommer att förstöra.

Kemikalieinspektionen är extra uppmärksamma på den här typen av fall då bly är en tungmetall som har skadliga effekter på människors hälsa och på miljön. Bly kan skada foster och barn som är extra känsliga för ämnets effekter. När det gäller miljön är det främst när produkterna blir till avfall som de farliga ämnena belastar miljön och framförallt om produkterna inte tas om hand.

En åtalsanmälan är nu upprättad.

Publicerad 08 January 2019 15:00