Ivo kritiserar personalens rutiner på ett gruppboende i Höganäs.

Ivo kritiserar personalens rutiner på ett gruppboende i Höganäs. Foto: Andreas Holm

Personal på gruppboende kritiseras av Ivo

Brister i hur man rapporterar händelser enligt lex Sarah

Av
Lotta Venhagen

HÖGANÄS. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kritiserar i ett beslut att personalen på en gruppbostad i Höganäs inte känner till vad deras skyldighet att rapportera enligt lex Sarah innebär. I sitt beslut skriver myndigheten dessutom att verksamhetens rutin för lex Sarah är både otydlig och felaktig.

Vid Ivos granskning av boendets rutin för lex Sarah framgick bland annat att begreppet "lex Sarah" inte omnämns någonstans. Istället används genomgående termen "händelser". Dessutom har det framgått att rapportering och anmälan har blandats samman. Ivo kommer i nuläget inte att vidta några andra åtgärder med anledning av bristen men kan komma att följa upp beslutet.

Lex Sarah är en bestämmelse i socialtjänstlagen som innebär att den som arbetar med att ge service och omvårdnad inom socialtjänstens område är skyldig enligt lag att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden i verksamheten.

Publicerad 11 March 2019 10:37