Miljöpartiet är kritiska till det långdragna bygglovsärendet i Nyhamnsläge som pågått sedan 2011.

Miljöpartiet är kritiska till det långdragna bygglovsärendet i Nyhamnsläge som pågått sedan 2011. Foto: Google Streetview

Insänt: Besk soppa på långkok i Nyhamnsläge

MP efterfrågar kompromiss i långdraget bygglovsärende

Ett bygglovsärende i Nyhamnsläge har nu pågått sedan 2011. På grund av både oskicklig och i vissa fall olaglig och rättsosäker handläggning har ärendet fått nej tre gånger i de högre instanserna Länsstyrelsen eller Mark-och Miljödomstolen. Nyligen sa Bygg- och Miljönämnden för fjärde gången ja till i princip samma bygglov igen!

Miljöpartiet har länge varit kritiska till bygglovshanteringen i allmänhet men i synnerhet till hanteringen av detta ärende. Vi röstade följdriktigt nej till att bevilja bygglov. Inget talar ju för att överprövande myndigheter skulle ändra sin bedömning den här gången heller. Beslutsunderlaget innehåller många och långa resonemang kring den befintliga byggnadens avvikelser från detaljplanen, avstånd till tomtgräns, byggnadshöjd, våningsantal m.m. Men vår huvudsakliga invändning gäller att byggnaden inte uppfyller Plan-och Bygglagens regler gällande anpassning till kulturmiljön. Länsstyrelsen har gjort samma bedömning. Bygglovet borde inte beviljats av enbart detta skäl.

Ärende har väckt mycket ilska och förvåning genom åren. Nämnden har dessutom fått kritik från högre instanser. Ärendets avgörande har därför rimligen inneburit ett dilemma för tjänstemän och politiker. Speciellt för de nämndledamöter som fick ut det digra beslutsunderlaget på 100-talet sidor dagen före mötet!

Problematiskt är också att det är nämnden som orsakat röran och nu riskerar kommunen och ledamöterna att få betala det skadestånd som skulle bli följden om bygglov inte beviljas och om huset i värsta fall måste rivas. Nämnden har således hamnat i en slags jävsituation och borde därmed överväga om man fortfarande har allmänhetens förtroende.

Så vad göra? Självklart borde ärendet redan för flera år sedan lett till att företrädare för kommunen satt sig ner med sökande och sakägare och försökt nå en kompromiss. Eftersom det är kommunen som från början gjort fel har fastighetsägaren trumf på hand men alla inblandade borde ändå ha ett gemensamt intresse av att sätta punkt. Vi vädjar till samtliga parter att göra ett sådant försök.

Liselott Hansson Malmsten, Suppleant i Miljö- och Byggnadsnämnden för Mp

Göran Lock, Talesperson för Mp i Plan- och byggfrågor.

Publicerad 22 October 2019 00:00